Podmínky a pravidla

Naposledy aktualizováno dne 9. 5. 2021 v 10:48

Vítejte ve společnosti Cryptohopper B.V. (dále také "Cryptohopper" nebo "my/naše"). Nabízíme platformu (dále jen "platforma") jako službu (SaaS) prostřednictvím našich webových stránek https://www.cryptohopper.com (dále jen "webové stránky") a naší aplikace Cryptohopper - Crypto Trading dostupné v různých obchodech s aplikacemi (dále jen "aplikace"). Naše Platforma vám umožňuje obchodovat a investovat do kryptoměn prostřednictvím automatického kryptoobchodního bota - jehož nastavení ovládáte a konfigurujete (výhradně) vy. Platformu, webové stránky a aplikaci dále společně označujeme jako "naše služby".

1. Definice

 1. Cryptohopper : Cryptohopper B.V., společnost s ručením omezeným založená podle nizozemského práva. Společnost je registrována u nizozemské obchodní komory pod registračním číslem 70270481. Sídlo společnosti je na adrese Johan van Hasseltweg 18A, 1022 WV Amsterdam. Společnost Cryptohopper je také označována jako "my".
 2. Účet : Účet na Platformě vytvořený Uživatelem, který je omezen pro použití Uživatelem prostřednictvím Přihlašovacích údajů.
 3. Signály : doporučení pro nákup nebo prodej kryptoměn sdílená třetími stranami "Poskytovatelé signálů" (také nazývaní "Hoppers"), kteří se zapojují do Cryptohopper. Uživatelé mají možnost nakonfigurovat software na Platformě tak, aby automaticky nakupoval měny na základě informací z těchto Signálů.
 4. Platforma : Platforma Cryptohopper byla vyvinuta s cílem umožnit uživatelům spojit se s poskytovateli signálů, což uživatelům umožňuje obchodovat s kryptoměnami na kryptotrhu pomocí bota kryptoobchodníka a v souladu s poskytnutými signály. Platforma je dostupná prostřednictvím Webových stránek a prostřednictvím Aplikace.
 5. Doba trvání předplatného : počáteční doba trvání předplatného a případné následné obnovení předplatného.
 6. Uživatel(é) : fyzická(é) osoba(y) nebo právnická(é) osoba(y) využívající Služby. Uživatelé jsou také označováni jako "vy".

2. Registrace a osobní účet

 1. Pokud chcete využívat naše služby, přejděte na naše webové stránky a/nebo si stáhněte naši aplikaci.
 2. Abyste mohli využívat všechny funkce platformy, Cryptohopper vyžaduje, abyste se zaregistrovali a vytvořili si účet. Abyste si mohli vytvořit Účet, musíte mimo jiné uvést svou e-mailovou adresu a zvolit si silné heslo podle pokynů v průběhu registrace. E-mailová adresa a zvolené heslo společně tvoří "Přihlašovací údaje".
 3. Prostřednictvím účtu lze ukládat pouze fiat peníze. Jakmile peníze na Účet vložíte, nelze je vybrat. Případné zisky v důsledku používání botů lze samozřejmě vybrat, a to ve formě fiat peněz. Prostřednictvím Účtu nelze vkládat ani vybírat žádné kryptoměny.
 4. Svůj účet nesmíte povolit používat žádné třetí straně. Jste plně zodpovědní za to, že nezveřejníte své přihlašovací údaje a nebudete používat svůj účet. Pokud je váš Účet z jakéhokoli důvodu zablokován nebo odstraněn, nejste nadále oprávněni používat Platformu, např. pomocí jiného Účtu a/nebo vytvořením nového Účtu.
 5. Zaručujete se, že informace poskytnuté při vytváření účtu jsou správné a úplné. Za správnost údajů ve svém účtu odpovídáte vy.
 6. Cryptohopper je oprávněn kdykoli přestat zpřístupňovat určité funkce účtu, platformy nebo jiných služeb, neposkytnout účet žádné osobě a požadovat další požadavky na poskytnutí účtu.

3. Nabídky a ceny

 1. Veškeré nabídky a bezplatné zkušební verze služeb podléhají těmto podmínkám.
 2. Ceny na webových stránkách, v aplikaci a na platformě nezahrnují daně a náklady, pokud není uvedeno jinak.
 3. Cryptohopper má právo kdykoli změnit své ceny. Taková změna ceny může nabýt účinnosti okamžitě.
 4. Společnost Cryptohopper nemůže být vázána na nabídku nebo cenovou nabídku, která může být rozumně chápána jako obsahující zjevnou chybu nebo omyl.

4. Předplatné

 1. Pro využívání všech funkcí platformy je nutné předplatné ("Předplatné"). Předplatné je nabízeno za pevnou částku za měsíc a/nebo za rok. O předplatné můžete požádat na našich webových stránkách.
 2. Cryptohopper nabízí hned několik druhů balíčků v podobě Předplatného. Každý balíček se různí množstvím pozic, vybranými měnami, pravidelností skenů akciového trhu a množstvím podpory od služby Cryptohopper. Všechny nabízené balíčky najdete na našich webových stránkách.
 3. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek, předplatné začíná a končí v souladu s datem zahájení a datem ukončení uvedeným v balíčku předplatného, pokud není dříve ukončeno uživatelem v souladu s tímto článkem nebo společností Cryptohopper, pokud uživatel porušuje tyto Podmínky a/nebo platné zákony a předpisy ("počáteční období").
 4. Cryptohopper poskytne uživateli přístup k platformě odpovídající jeho předplatnému okamžitě v den zahájení tohoto předplatného. Uživatel může na základě jednoho předplatného používat a nastavit na Platformě jednoho Bota.
 5. Po uplynutí počátečního období se předplatné automaticky obnoví na stejné období jako počáteční období, pokud Cryptohopper nebo uživatel písemně neoznámí prostřednictvím webových stránek nebo platformy druhé straně svůj záměr předplatné neobnovit. Předplatné bude ukončeno jeden měsíc po tomto oznámení.
 6. Uživatel má právo odstoupit od předplatného do 14 dnů od podání žádosti o předplatné.

5. Platba

 1. Cenu předplatného bude uživatel platit každý měsíc. Možné způsoby platby jsou zobrazeny na webových stránkách a zahrnují například PayPal, kreditní karty (např. Visa nebo MasterCard) a kryptoměny.
 2. V případě, že společnost Cryptohopper není schopna vybrat dlužné poplatky nebo uživatel nezaplatí poplatky ve lhůtě uvedené v článku 5.1, má společnost Cryptohopper právo znemožnit uživateli jakoukoli funkci platformy nebo účtu, aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva společnosti Cryptohopper.
 3. Účet uživatele zůstane aktivní po dobu, za kterou již uživatel zaplatil.

6. Spravedlivé používání naší platformy

 1. Abyste mohli používat naši platformu, musí vám být alespoň 18 let.
 2. Platformu (ani jiné služby) nesmíte používat způsobem, který by porušoval nizozemské a jakékoli jiné platné zákony a předpisy, mimo jiné včetně finančních a daňových předpisů.
 3. Podmínkou používání platformy (nebo jiných služeb) je, že souhlasíte s tím, že nám nebo platformě neposkytnete žádné informace, údaje nebo obsah, které jsou nesprávné, nepřesné, neúplné nebo které porušují jakýkoli zákon nebo nařízení nebo jsou nepřijatelné z hlediska obecných norem. Kromě toho souhlasíte s tím, že se nebudete podílet, ani nedovolíte třetím stranám podílet se mimo jiné na následujících činnostech:
  1. vstupovat do neveřejných/zabezpečených oblastí Platformy (nebo jiných služeb);
  2. rozesílat viry, počítačové červy, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, nevyžádané nabídky nebo reklamy jakéhokoli druhu a za jakýmkoli účelem;
  3. zkoumat, skenovat nebo testovat platformu (nebo jiné služby) nebo jakýkoli jiný související systém nebo síť nebo porušovat zabezpečení či ověřování;
  4. používat jakékoli automatizované systémy pro stahování dat z platformy (nebo jiných služeb) ("screen-scraping");
  5. vytvářet a distribuovat kopie Platformy (nebo jiných služeb);
  6. pokoušet se prodávat, distribuovat, kopírovat, pronajímat, poskytovat podlicence, půjčovat, slučovat, reprodukovat, měnit, upravovat, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, přenášet, vyměňovat, překládat, nabourávat, distribuovat, poškozovat nebo zneužívat platformu (nebo jiné služby); nebo
  7. vytvářet odvozená díla jakéhokoli druhu.
 4. Společnost Cryptohopper může dočasně nebo trvale deaktivovat jakoukoli funkci platformy (nebo jiných služeb), pokud uživatel poruší tento článek a/nebo jiná ustanovení podmínek a/nebo obecně způsobí škodu společnosti Cryptohopper, uživatelům a/nebo poskytovatelům signálu.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Cryptohopper respektuje vaše soukromí a bere na vědomí obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).Pokud využíváte naše služby, shromažďujeme od vás určité osobní údaje. V našich Zásadách ochrany osobních údajů si můžete přečíst, které osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely. Naše zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://www.cryptohopper.com/privacy.

8. Duševní vlastnictví

 1. Cryptohopper je výhradním držitelem všech práv duševního vlastnictví, včetně (veškerý obsah zpřístupněný prostřednictvím) našich služeb, jako jsou - mimo jiné - patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, přihlášky ochranných známek, práva k databázím, servisní značky, obchodní názvy, autorská práva, obchodní tajemství, licence, názvy domén, know-how, vlastnická práva a procesy ("práva duševního vlastnictví").
 2. Pokud Uživatel dodržuje všechny své povinnosti, získává nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci na používání Služeb v souladu s těmito Podmínkami a Předplatným. Pokud Uživatel přestane plnit své povinnosti, může společnost Cryptohopper tuto licenci zrušit bez nutnosti upozornění.

9. Dostupnost služeb a zřeknutí se záruk

 1. Platforma je k dispozici na počítačích, kapesních mobilních zařízeních se systémy iOS a Android a dalších zařízeních, která Cryptohopper výslovně označil jako kompatibilní. Společnost Cryptohopper vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že budete mít k platformě vždy přístup a budete ji moci používat. Vzhledem k povaze nabízených služeb nemůže společnost Cryptohopper zaručit bezchybný a nepřerušovaný přístup k Platformě a její fungování.
 2. Cryptohopper vynaloží přiměřené úsilí k řádnému výběru poskytovatelů signálu. Cryptohopper však v žádném případě neodpovídá za kvalitu nebo obsah signálů. Výsledky vybraných Signálů jsou zcela na riziko uživatele.
 3. Společnost Cryptohopper nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost platformy (nebo služeb) nebo za jakékoli potíže či nemožnost stáhnout obsah nebo k němu získat přístup nebo za jakékoli jiné selhání komunikačního systému, které může mít za následek nedostupnost služeb.
 4. Cryptohopper může - podle vlastního uvážení - čas od času aktualizovat, upravovat nebo přizpůsobovat platformu a její funkce a bude se snažit omezit prostoje na minimum. Společnost Cryptohopper neodpovídá za žádnou podporu nebo údržbu týkající se Platformy (nebo jiných služeb) a/nebo za případné prostoje vyplývající z těchto činností.
 5. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se společnost Cryptohopper tímto zříká všech předpokládaných záruk týkajících se dostupnosti platformy (nebo jiných služeb). Služby jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" bez jakékoli záruky.
 6. Cryptohopper věnuje maximální péči při sestavování svých služeb pro vás. Neneseme však odpovědnost za třetí strany, které jsou součástí, využívají nebo mají přístup na naši Platformu (nebo jiné Služby). Za třetí strany, které jsou uživatelem využívány, nese odpovědnost pouze uživatel.
 7. Cryptohopper a uživatel souhlasí s následujícím omezením odpovědnosti v souvislosti s používáním služeb:
  1. Pokud nedojde k úmyslnému pochybení nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Cryptohopper, nenese společnost Cryptohopper žádnou odpovědnost za (přímé nebo nepřímé) škody nebo náklady uživatelů jakékoli povahy.
  2. Cryptohopper neodpovídá za škodu způsobenou uživateli, která vznikne v důsledku toho, že Cryptohopper při plnění Smlouvy předpokládal, že informace poskytnuté uživatelem jsou nesprávné nebo neúplné.
  3. Pokud společnost Cryptohopper z jakéhokoli důvodu ponese odpovědnost, bude tato odpovědnost omezena na částku 1000 USD nebo 100 % celkové částky zaplacené uživatelem za používání služeb v předchozích 6 měsících nebo na částku, kterou v daném případě vyplatí pojišťovna společnosti Cryptohopper, podle toho, která částka je nižší.
 8. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto podmínek, Cryptohopper nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vyplývající z (žádného nebo omezeného) přístupu k platformě (nebo jiným službám) a jejího používání nebo obsahu na ní poskytovaného, včetně ušlého zisku, která vznikla mimo jiné v důsledku:
  1. provoz nebo nedostupnost této platformy (nebo jiných služeb);
  2. stahování nebo používání jakýchkoli funkcí a/nebo softwaru dostupných prostřednictvím naší Platformy (nebo jiných služeb) (například poskytovatelů signálů a hypertextových odkazů);
  3. nároky třetích stran (nebo nároky týkající se třetích stran) v souvislosti s používáním platformy (nebo jiných služeb);
  4. ztráta dat;
  5. správné fungování (hyper)odkazů dostupných prostřednictvím naší Platformy (nebo jiných služeb);
  6. kvalitu jakékoli šablony obsahující nastavení Hoppera, kterou Uživatelé poskytli na Webových stránkách;
  7. (nedostatečný) finanční přínos pro uživatele z používání platformy;
  8. jakákoli situace, kdy dojde k odcizení mobilního zařízení Uživatele a/nebo přihlašovacích údajů a jakákoli třetí strana následně využívá Služby bez souhlasu Uživatele;
  9. jakékoliv poškození nebo změna zařízení uživatele, mimo jiné včetně počítačového vybavení nebo (kapesního) zařízení, v důsledku instalace nebo používání platformy (nebo jiných služeb);
  10. jakákoli škoda vzniklá v důsledku používání burzy, kterou naše platforma používá k obchodování nebo je s ní jinak spojena, nebo v důsledku používání jakékoli jiné požadované třetí strany, například v důsledku její nedostupnosti nebo platební neschopnosti; nebo
  11. nesplnění některého ze závazků společnosti Cryptohopper podle těchto podmínek, pokud je toto nesplnění způsobeno událostmi, které společnost Cryptohopper nemůže přiměřeně ovlivnit.
 9. Informace a údaje v "Uživatelském fóru" a "Sekci otázek" na webových stránkách jsou vytvářeny uživateli. Společnost Cryptohopper nemá žádný vliv na data a informace, které jsou přenášeny mezi Uživateli na "Uživatelském fóru" a "Sekci otázek." Společnost Cryptohopper nebude monitorovat žádný obsah na "Uživatelském fóru", který Uživatelé nahrají nebo sdílejí. Proto Cryptohopper nenese žádnou odpovědnost za data a informace na fóru uživatelů a v sekci otázek. Společnost Cryptohopper může obsah a informace z Uživatelského fóra a Sekce otázek odstranit, pokud nám bude oznámeno, že obsah nebo informace jsou protiprávní, porušují tyto Podmínky nebo jsou jinak nevhodné.

10. Helpdesk

 1. Cryptohopper má helpdesk, kde může uživatel klást dotazy týkající se služeb. Cryptohopper poskytuje pouze rady týkající se fungování Služeb.
 2. Cryptohopper výslovně neprovádí:
  1. Poskytněte uživatelům osobní rady ohledně doporučených nastavení Hoppera;
  2. Poskytovat uživatelům osobní finanční poradenství.
 3. Cryptohopper může na webové stránky nahrát obecné návody a videa akademie o fungování služeb.
 4. Všechny návody, videa a šablony nahrané Cryptohopper jsou obecné a v žádném případě neobsahují osobní a/nebo finanční poradenství. Veškeré používání těchto návodů, videí a šablon je na vlastní riziko uživatele.
 5. Uživatel může svého Hoppera připojit k poskytovateli signálu. Poskytovatele signálů neposkytuje Cryptohopper, ale externí poradci. Veškeré používání Poskytovatelů signálů je výhradně na riziko Uživatele.

11. Rizika

 1. Používání našich služeb je vhodné pouze pro uživatele, kteří plně chápou rizika spojená s jejich používáním. To mimo jiné znamená, že chápete volatilitu cen na trhu s kryptoměnami a že potenciální ztráta při obchodování nebo držení kryptoměn může být veškerá nebo značná. Zaručujete se, že budete vkládat pouze takové peníze, které si můžete dovolit ztratit.
 2. Zaručujete, že jste si vědomi toho, že mohou existovat další rizika obchodování s kryptoměnami, která nejsou uvedena v těchto podmínkách, na našich webových stránkách, v aplikaci a/nebo na naší platformě. Berete na vědomí, že vždy zůstává vaší odpovědností pečlivě posoudit všechna rizika a určit, zda je vaše úroveň znalostí, finanční situace a tolerance k riziku vhodná pro využívání našich služeb a používání kryptoměn, které jsou součástí volatilního trhu. Kromě toho jste si vědomi rizik spojených s používáním našich služeb, mezi které patří riziko možných chyb a přerušení, a přebíráte za tato rizika plnou odpovědnost.
 3. Cryptohopper niky neposkytuje žádné investiční, právní nebo daňové poradenství. Cryptohopper nezohledňuje vaši osobní situaci (mimo jiné vaši finanční situaci a investiční cíle). Pokud si přejete takové rady nebo úvahy získat, je vaší odpovědností vyhledat před použitím našich služeb nezávislou odbornou radu.

12. Odškodnění

 1. Uživatel poskytne náhradu, obhajobu a ochranu Cryptohopperu před všemi závazky, škodami a náklady (včetně nákladů na dohody a rozumných honorářů právníků) vzniklými z nároků třetích stran týkajících se:
  1. jakékoli poškození nebo škody způsobené chováním Uživatele v souvislosti s používáním našich Služeb; a
  2. porušení těchto podmínek ze strany uživatele nebo porušení jakéhokoli platného zákona, nařízení nebo příkazu.

13. Hypertextové odkazy

 1. Tam, kde Cryptohopper poskytuje hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, nejsou tyto odkazy schválením jakýchkoli produktů nebo služeb poskytovaných na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím ze strany Cryptohopper. Používání takových hypertextových odkazů je zcela na vaše vlastní riziko. Společnost Cryptohopper nenese žádnou odpovědnost za obsah, používání nebo dostupnost takových webových stránek. Pravdivost, přesnost, přiměřenost, spolehlivost a úplnost informací obsažených na takových internetových stránkách nebyla společností Cryptohopper ověřena.

14. Různé

 1. Cryptohopper si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Pokud tyto Podmínky významným způsobem změníme, upozorníme na to Uživatele prostřednictvím newsletteru (pokud nám Uživatel za tímto účelem poskytl svou e-mailovou adresu) a oznámení zveřejníme na našich Webových stránkách spolu s aktualizovanými Podmínkami. Dalším používáním Služeb berete na vědomí nejnovější verzi těchto Podmínek.
 2. Pokud tyto podmínky (jejich části) nebudeme vymáhat, nelze to považovat za souhlas nebo vzdání se práva na jejich vymáhání v pozdějším okamžiku nebo vůči jinému uživateli.
 3. Uživatel nemůže převést práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na třetí osoby.
 4. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení těchto podmínek. Každé takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno nebo bude považováno za nahrazené ustanovením, které je považováno za platné a vymahatelné a jehož výklad se co nejvíce blíží záměru neplatného ustanovení.
 5. Tyto podmínky se řídí výhradně nizozemským právem a jsou vykládány v souladu s ním.
 6. Pokud závazné právní předpisy nestanoví jinak, budou všechny spory vyplývající z těchto Podmínek nebo vzniklé v souvislosti s nimi předloženy výhradně příslušnému soudu v Amsterdamu v Nizozemsku, pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou.

15. Stížnosti, připomínky a návrhy

 1. Cryptohopper se snaží poskytnout vám optimální služby. Pokud máte stížnost, připomínku nebo návrh, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected]. Uveďte nám prosím své kontaktní údaje a jasný popis a důvod vaší stížnosti. Stížnosti obvykle vyřizujeme do 7 pracovních dnů.

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2023 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.