Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 9-5-2021 om 10:48

Welkom bij Cryptohopper B.V. (hierna ook "Cryptohopper" of "wij/onze"). Wij bieden een Platform ("Platform") aan als een dienst (SaaS) via onze website https://www.cryptohopper.com (de "Website") en onze applicatie Cryptohopper - Crypto Trading beschikbaar in de verschillende app stores ("App"). Ons Platform stelt je in staat om te handelen en te investeren in cryptocurrencies door middel van een automatische crypto trader bot - waarvan jij (alleen) de instellingen controleert en configureert. Het Platform, de Website en de App worden hierna gezamenlijk onze "Diensten" genoemd.

1. Definities

 1. Cryptohopper : Cryptohopper B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht. Het bedrijf is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 70270481. De statutaire zetel van het bedrijf is Johan van Hasseltweg 18A, 1022 WV Amsterdam. Cryptohopper wordt ook aangeduid als "wij".
 2. Account : de Account op het Platform aangemaakt door Gebruiker, die beperkt is voor gebruik door Gebruiker via de Inloggegevens.
 3. Signalen : aanbevelingen voor het kopen of verkopen van cryptocurrencies gedeeld door derde partij "Signaalaanbieders" (ook wel "Hoppers" of "Bots" genoemd) die samenwerken met Cryptohopper. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de software op het Platform zo te configureren dat het automatisch valuta koopt op basis van informatie van deze Signalen.
 4. Platform : het platform dat Cryptohopper heeft ontwikkeld om Gebruikers in staat te stellen verbinding te maken met Signaalaanbieders, waardoor Gebruikers kunnen handelen in cryptovaluta op de cryptomarkt met behulp van een crypto trader bot en in overeenstemming met verstrekte Signalen. Het Platform is beschikbaar via de Website en via de App.
 5. Abonnementstermijn : de Eerste Termijn van het Abonnement, plus eventuele daaropvolgende verlengingstermijn(en).
 6. Gebruiker(s) : individuele privépersoon of -rechtspersoon of -rechtspersonen die gebruikmaken van de Services. Gebruikers worden ook "u" genoemd.

2. Registratie en persoonlijk account

 1. Als je gebruik wilt maken van onze Diensten, ga dan naar onze Website en/of download onze App.
 2. Om gebruik te kunnen maken van alle functies van het Platform, vereist Cryptohopper dat je jezelf registreert en een Account aanmaakt. Om een Account aan te maken, moet je onder andere jouw e-mailadres opgeven en een sterk wachtwoord kiezen, zoals geïnstrueerd tijdens het registratieproces. Het e-mailadres en het gekozen wachtwoord vormen samen de "Inloggegevens".
 3. Via de rekening kan alleen fiatgeld worden gestort. Als u eenmaal geld op de rekening hebt gestort, kunt u dit niet meer opnemen. Winsten als gevolg van het gebruik van de Hoppers kunnen natuurlijk wel worden opgenomen, in de vorm van fiatgeld. Er kunnen geen cryptocurrencies worden gestort of opgenomen via de rekening.
 4. Je mag het gebruik van Je Account door derden niet toestaan. Jij bent volledig verantwoordelijk voor het niet openbaar maken van je Inloggegevens en het gebruik van je Account. Indien, om welke reden dan ook, je Account wordt geblokkeerd of verwijderd, ben je niet langer gerechtigd om het Platform te gebruiken, bijvoorbeeld door een ander Account te gebruiken en/of een nieuw Account aan te maken.
 5. Je garandeert dat de informatie die je verstrekt bij het aanmaken van een Account correct en volledig is. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in jouw Account.
 6. Cryptohopper heeft te allen tijde het recht om bepaalde functionaliteiten van het Account, Platform of andere Diensten niet langer beschikbaar te stellen, aan een persoon geen Account te verlenen en aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account.

3. Aanbiedingen en prijzen

 1. Op alle aanbiedingen en gratis proefversies van de Services zijn deze Voorwaarden van toepassing.
 2. De prijzen op de Website, App en Platform zijn exclusief belastingen en onkosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Cryptohopper heeft te allen tijde het recht haar prijzen te wijzigen. Een dergelijke prijswijziging kan onmiddellijk van kracht worden.
 4. Cryptohopper kan niet worden gehouden aan een aanbieding of offerte waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Abonnement

 1. Je hebt een abonnement nodig om alle functies van het Platform (het "Abonnement") te kunnen gebruiken. Abonnementen worden aangeboden voor een vast bedrag per maand en/of per jaar. U kunt een Abonnement aanvragen op onze Website.
 2. Cryptohopper biedt verschillende soorten pakketten aan als abonnement. Elk pakket verschilt in het aantal posities, geselecteerde valuta, frequentie van het scannen van de aandelenmarkt en de hoeveelheid ondersteuning van Cryptohopper. Je kunt alle pakketten vinden op onze website.
 3. Onverminderd de overige bepalingen in deze Voorwaarden, vangt het Abonnement aan en loopt het af overeenkomstig de in het Abonnementspakket vermelde startdatum en einddatum, tenzij eerder beëindigd door Gebruiker in overeenstemming met dit artikel of door Cryptohopper indien Gebruiker deze Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving schendt (de "Eerste Termijn").
 4. Cryptohopper geeft Gebruiker direct op de ingangsdatum van zijn Abonnement toegang tot het Platform dat overeenkomt met zijn Abonnement. Gebruiker kan op basis van één Abonnement één Hopper gebruiken en instellen op het Platform.
 5. Na de Eerste Termijn wordt het Abonnement automatisch verlengd voor dezelfde periode als de Eerste Termijn, tenzij Cryptohopper of Gebruiker de ander via de Website of het Platform schriftelijk in kennis stelt van het voornemen het Abonnement niet te verlengen. Het Abonnement eindigt een maand na deze kennisgeving.
 6. Gebruiker heeft het recht het Abonnement in te trekken binnen 14 dagen nadat hij het Abonnement heeft aangevraagd.

5. Betaling

 1. De prijs van het abonnement wordt maandelijks betaald door de Gebruiker. Mogelijke betaalmethoden worden weergegeven op de Website en omvatten bijvoorbeeld PayPal, creditcards (bijv. Visa of MasterCard) en cryptocurrencies.
 2. Indien Cryptohopper de verschuldigde vergoedingen niet kan innen, of Gebruiker de vergoedingen niet binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn betaalt, heeft Cryptohopper het recht om enige functionaliteit van het Platform of Account aan Gebruiker uit te schakelen, onverminderd eventuele andere rechten van Cryptohopper.
 3. Het account van de gebruiker blijft actief voor de periode waarvoor de gebruiker al heeft betaald.

6. Eerlijk gebruik van ons Platform

 1. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om ons Platform te gebruiken.
 2. Je mag het Platform (of andere Diensten) niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse en andere toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële en fiscale regelgeving.
 3. Als voorwaarde voor het gebruik van het Platform (of andere Diensten), stem je ermee in geen informatie, gegevens of inhoud aan ons of het Platform te verstrekken die onjuist, onnauwkeurig of onvolledig is of die in strijd is met wet- of regelgeving, of die onaanvaardbaar is naar algemene maatstaven. Daarnaast stemt u ermee in dat u zich niet zult bezighouden, en derden niet zult toestaan zich bezig te houden met, onder andere, de volgende acties:
  1. Niet-publieke / beveiligde delen van het Platform (of andere Diensten) te betreden;
  2. virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook te verzenden;
  3. het Platform (of andere Diensten) of enig ander gerelateerd systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of enige beveiliging of verificatie te schenden;
  4. geautomatiseerde systemen te gebruiken om gegevens van het Platform (of andere Diensten) te halen ("screen-scraping");
  5. kopieën van het Platform (of andere Diensten) te maken en te verspreiden;
  6. te proberen het Platform (of andere Diensten) te verkopen, te distribueren, te kopiëren, te verhuren, in sublicentie te geven, uit te lenen, samen te voegen, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te decompileren, over te dragen, uit te wisselen, te vertalen, te hacken, te distribueren, te schaden of te misbruiken; of
  7. afgeleide werken van welke aard dan ook te maken.
 4. Cryptohopper kan elke functionaliteit van het Platform (of andere Diensten) tijdelijk of permanent uitschakelen, indien de Gebruiker deze clausule en/of andere bepalingen van de Voorwaarden schendt en/of in het algemeen schade toebrengt aan Cryptohopper, Gebruikers en/of Signaalaanbieders.

7. Privacy

 1. Cryptohopper respecteert uw privacy en anticipeert op de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van je. In onze Privacy Policy kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. Je vindt ons privacybeleid hier: https://www.cryptohopper.com/privacy.

8. Intellectueel eigendom

 1. Cryptohopper is de exclusieve licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verband houden met (alle inhoud die beschikbaar wordt gemaakt door het gebruik van) onze Diensten, zoals - maar niet beperkt tot - octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, databaserechten, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, knowhow, eigendomsrechten en processen ("Intellectuele Eigendomsrechten").
 2. Zolang Gebruiker aan al zijn verplichtingen voldoet, verkrijgt Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie voor het gebruik van de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden en het Abonnement. Indien Gebruiker niet langer aan zijn verplichtingen voldoet, kan Cryptohopper deze licentie zonder ingebrekestelling intrekken.

9. Beschikbaarheid van de Services en afwijzing van garanties

 1. Het Platform is beschikbaar op computers, draagbare mobiele apparaten die draaien op iOS en Android en andere apparaten die specifiek door Cryptohopper als compatibel zijn aangegeven. Cryptohopper doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat u te allen tijde toegang heeft tot het Platform en het kunt gebruiken. Vanwege de aard van de aangeboden diensten kan Cryptohopper geen foutloze en ononderbroken toegang tot en werking van het Platform garanderen.
 2. Cryptohopper zal zich redelijkerwijs inspannen om Signaalaanbieders goed te selecteren. Cryptohopper is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kwaliteit of inhoud van de Signalen. De resultaten van geselecteerde Signalen zijn geheel voor risico van de Gebruiker.
 3. Cryptohopper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van het Platform (of Diensten), of moeilijkheden of het onvermogen om inhoud te downloaden of er toegang toe te krijgen, of enige andere storing in het communicatiesysteem die ertoe kan leiden dat Diensten niet beschikbaar zijn.
 4. Cryptohopper kan - naar eigen goeddunken - het Platform en de functionaliteiten ervan van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen of aanpassen en streeft ernaar om downtime tot een minimum te beperken. Cryptohopper is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud met betrekking tot het Platform (of andere Diensten), en/of enige downtime als gevolg van deze acties.
 5. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Cryptohopper hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van het Platform (of andere Diensten) af. De Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie.
 6. Cryptohopper neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het voor u samenstellen van haar Diensten. Wij kunnen echter niet instaan voor derden die betrokken zijn bij het gebruik van en de toegang tot ons Platform (of andere Diensten). Voor derden die door de Gebruiker worden gebruikt, is uitsluitend de Gebruiker verantwoordelijk.
 7. Cryptohopper en Gebruiker gaan akkoord met de volgende beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de Diensten:
  1. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cryptohopper, is Cryptohopper op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade of kosten van Gebruikers van welke aard dan ook.
  2. Cryptohopper is niet aansprakelijk voor schade van Gebruiker die ontstaat doordat Cryptohopper is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst juist of volledig waren.
  3. Indien Cryptohopper aansprakelijk is, om welke reden dan ook, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag van $ 1000 USD of 100% van het totale bedrag dat door Gebruiker is betaald voor het gebruik van de Diensten in de voorgaande 6 maanden of tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Cryptohopper in dat specifieke geval zal uitkeren, afhankelijk van welk bedrag lager is.
 8. Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen in deze Voorwaarden, is Cryptohopper niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van (geen of beperkte) toegang tot en gebruik van het Platform (of andere Diensten) of de inhoud die daarop wordt aangeboden, met inbegrip van winstderving die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot:
  1. de werking of het niet beschikbaar zijn van dit Platform (of andere Diensten);
  2. het downloaden of gebruiken van functies en/of software die beschikbaar is via ons Platform (of andere Diensten) (zoals Signaalaanbieders en hyperlinks);
  3. claims van derden (of met betrekking tot derden) in verband met het gebruik van het Platform (of andere Diensten);
  4. verlies van gegevens;
  5. de goede werking van (hyper)links die beschikbaar zijn via ons Platform (of andere Diensten);
  6. de kwaliteit van een sjabloon met Bot-instellingen, verstrekt door Gebruikers op de Website;
  7. het (gebrek aan) financiële voordeel voor de Gebruikers door het gebruik van het Platform;
  8. elke situatie waarbij Gebruikers mobiele apparaten en/of inloggegevens worden gestolen en een derde partij vervolgens gebruik maakt van de Diensten zonder toestemming van de Gebruiker;
  9. enige schade of wijziging aan de apparatuur van Gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot computerapparatuur of een (handheld) apparaat als gevolg van de installatie of het gebruik van het Platform (of andere Diensten);
  10. schade opgelopen als gevolg van het gebruik van een beurs die ons Platform gebruikt voor de handel of anderszins verbonden is met of als gevolg van het gebruik van een andere vereiste derde partij, bijvoorbeeld als gevolg van onbeschikbaarheid of insolventie daarvan; of
  11. het niet nakomen van enige verplichting van Cryptohopper onder deze Voorwaarden indien dit te wijten is aan gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Cryptohopper.
 9. De informatie en gegevens op het "Gebruikersforum" en de "Vragenrubriek" op de Website zijn door Gebruikers gegenereerd. Cryptohopper heeft geen invloed op de gegevens en informatie die tussen Gebruikers wordt uitgewisseld op het Gebruikersforum en de Vragenrubriek, en Cryptohopper houdt geen toezicht op de inhoud op het Gebruikersforum die door Gebruikers wordt geüpload of gedeeld. Daarom is Cryptohopper niet aansprakelijk voor gegevens en informatie op het Gebruikersforum en de Vragenrubriek. Cryptohopper kan inhoud en informatie van het Gebruikersforum en de Vragenrubriek verwijderen als we ervan op de hoogte worden gesteld dat de inhoud of informatie onwettig is, deze Voorwaarden schendt of anderszins ongepast is.

10. Helpdesk

 1. Cryptohopper heeft een helpdesk waar Gebruiker vragen kan stellen over de Diensten. Cryptohopper geeft alleen advies over het functioneren van de Diensten.
 2. Cryptohopper doet expliciet niet:
  1. Geef gebruikers persoonlijk advies over aanbevolen instellingen voor de Bot;
  2. Gebruikers geen persoonlijk financieel advies geven.
 3. Cryptohopper kan algemene tutorials en academievideo's uploaden op de Website, over de werking van de Diensten.
 4. Alle tutorials, video's en sjablonen geüpload door Cryptohopper zijn algemeen en bevatten op geen enkele wijze persoonlijk en/of financieel advies. Het gebruik van deze handleidingen, video's en sjablonen is geheel voor risico van de gebruiker.
 5. De gebruiker heeft de mogelijkheid om hun Bots te koppelen aan een Signal Provider. Deze Signaalaanbieders worden niet aangeboden door Cryptohopper, maar door externe adviseurs. Het gebruik van deze Signaalaanbieders is volledig voor eigen risico van de Gebruiker.

11. Risico's

 1. Het gebruik van onze Diensten is alleen geschikt voor Gebruikers die volledig begrijpen welke risico's dit gebruik met zich meebrengt. Dit houdt onder andere in dat je de prijsvolatiliteit op de cryptocurrency markt begrijpt en dat het potentiële verlies bij het verhandelen of aanhouden van cryptovaluta alles of substantieel kan zijn. U garandeert dat u alleen geld inlegt dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
 2. U garandeert dat u zich ervan bewust bent dat er aanvullende risico's van het handelen in cryptocurrencies kunnen bestaan die niet zijn uiteengezet in deze Voorwaarden, onze Website, App en/of op ons Platform. U begrijpt dat het te allen tijde uw verantwoordelijkheid blijft om alle risico's zorgvuldig te beoordelen en te bepalen of uw kennisniveau, financiële draagkracht en risicotolerantie geschikt zijn voor het gebruik van onze Diensten en het gebruik van cryptocurrencies die deel uitmaken van een volatiele markt. Bovendien ben je je bewust van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van onze Diensten, waaronder het risico van mogelijke fouten en onderbrekingen, en neem je de volledige verantwoordelijkheid op je voor deze risico's.
 3. Cryptohopper geeft op geen enkel moment beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Cryptohopper houdt geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden (waaronder uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen). Indien u dergelijk advies of overwegingen wenst te ontvangen, is het uw verantwoordelijkheid om onafhankelijk, professioneel advies in te winnen voorafgaand aan het gebruik van onze Diensten.

12. Vrijwaring

 1. De gebruiker zal Cryptohopper schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit claims van derden met betrekking tot:
  1. letsel of schade als gevolg van gedrag van Gebruiker met betrekking tot het gebruik van onze Diensten; en
  2. schending door de Gebruiker van deze Voorwaarden of schending van enige toepasselijke wet, voorschrift of bevel.

13. Hyperlinks

 1. Wanneer Cryptohopper hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Cryptohopper de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is geheel voor eigen risico. Cryptohopper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Cryptohopper niet geverifieerd.

14. Diverse

 1. Cryptohopper behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Wanneer we deze Voorwaarden op een significante manier wijzigen, zullen we Gebruikers hiervan op de hoogte stellen via een nieuwsbrief (indien Gebruiker ons zijn e-mailadres hiervoor heeft verstrekt) en zullen we een kennisgeving op onze Website plaatsen, samen met de bijgewerkte Voorwaarden. Door gebruik te blijven maken van de Diensten, erkent u de meest recente versie van deze Voorwaarden.
 2. Als we (delen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden uitgelegd als toestemming of afstand van het recht om ze op een later tijdstip of tegen een andere Gebruiker af te dwingen.
 3. Gebruiker kan de rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden niet overdragen aan derden.
 4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Voorwaarden. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen of geacht te zijn vervangen door een bepaling die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd en waarvan de interpretatie de bedoeling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 5. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Voorwaarden bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, tenzij het geschil op minnelijke wijze kan worden beslecht.

15. Klachten, opmerkingen en suggesties

 1. Cryptohopper streeft ernaar om je optimale service te bieden. Als je een klacht, opmerking of suggestie hebt, kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Vermeld daarbij je contactgegevens en een duidelijke omschrijving en reden van je klacht. Klachten worden doorgaans binnen 7 werkdagen afgehandeld.

Disclaimer: Cryptohopper is geen gereguleerde entiteit. De handel in cryptocurrency bots brengt aanzienlijke risico's met zich mee en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De winsten getoond in product screenshots zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen overdreven zijn. Doe alleen aan bothandel als u over voldoende kennis beschikt of vraag advies aan een gekwalificeerd financieel adviseur. In geen geval aanvaardt Cryptohopper enige aansprakelijkheid jegens enige persoon of entiteit voor (a) enig verlies of schade, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt door, voortvloeiend uit of in verband met transacties met onze software of (b) enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of incidentele schade. Houd er rekening mee dat de inhoud die beschikbaar is op het Cryptohopper sociale handelsplatform is gegenereerd door leden van de Cryptohopper gemeenschap en geen advies of aanbevelingen van Cryptohopper of namens haar vormt. Winsten getoond op de Marktplaats zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Door gebruik te maken van de diensten van Cryptohopper, erkent en aanvaardt u de inherente risico's die betrokken zijn bij de handel in cryptocurrency en gaat u ermee akkoord Cryptohopper te vrijwaren van eventuele aansprakelijkheden of opgelopen verliezen. Het is essentieel om onze Servicevoorwaarden en Risicobeleid te lezen en te begrijpen voordat u onze software gebruikt of deelneemt aan handelsactiviteiten. Raadpleeg juridische en financiële professionals voor persoonlijk advies op basis van uw specifieke omstandigheden.

©2017 - 2024 Copyright door Cryptohopper™ - Alle rechten voorbehouden.