0%

What is LayerZero (ZRO)?

20. 6. 2024 6 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

This is critical in a multichain world where users transact across competing Web3 chains. LayerZero is not just another Web3 chain, it’s a new protocol designed to seamlessly connect disparate blockchain networks, enabling them to communicate and transfer assets with unprecedented efficiency and security. LayerZero aims to bridge the gaps between isolated blockchain ecosystems, fostering a more integrated and accessible multichain future.

LayerZero

LayerZero was created by Bryan Pellegrino and Ryan Zarick. Pellegrino and Zarick observed how the blockchain landscape was fragmented, with numerous isolated networks operating independently. This fragmentation hindered the development of DApps that could leverage the unique strengths of multiple blockchains. They saw the need for a protocol that could seamlessly connect these disparate networks, enabling them to communicate and transfer assets efficiently and securely.

LayerZero was thus born out of a desire to unlock the full potential of Web3 by fostering interoperability, enhancing scalability, and improving the user experience across the decentralised web. This project reflects a significant step towards a more integrated and functional decentralised future, where the boundaries between individual blockchain networks are bridged to create a unified platform made up of many chains for innovation and growth.

How LayerZero Works

LayerZero utilises a decentralised oracle network to relay messages between blockchains. These oracles act as intermediaries that can listen to one blockchain and transmit information to another. This approach ensures that the protocol does not rely on a single point of failure.

Instead of requiring full nodes for each blockchain (which can be resource-intensive), LayerZero uses Ultra-Light Nodes. These ULNs require significantly less data to validate cross-chain transactions, making the process more efficient and less resource-heavy.

 LayerZero’s Stargate feature allows the transfer of not just tokenised assets but also their underlying state. This means that when an asset is transferred from one blockchain to another, its associated data (like ownership history, smart contract states) can be transferred too.

LayerZero enables the passing of messages between blockchains in a way that both blockchains can understand and verify. This is crucial for executing complex operations that rely on interactions between different networks.

Developers using LayerZero can configure various parameters based on their DApp’s specific needs. For instance, they can choose their preferred set of oracles and specify security settings, giving them control over the trade-off between speed, security, and cost.

LayerZero ensures reliability through a two-phase commit process and provides an additional layer of security by requiring both the sending and receiving chains to confirm a transaction independently.

LayerZero simplifies the user experience by providing a more streamlined process for interacting with multiple blockchains. Developers can build DApps that leverage the strengths of different blockchains without exposing users to the complexity of underlying operations.

Why is LayerZero Unique?

LayerZero stands out in the blockchain ecosystem due to its unique approach to achieving true interoperability among diverse blockchain networks. Unlike other solutions that often rely on centralised bridges or cumbersome integrations, LayerZero introduces a novel method of facilitating communication between blockchains through a combination of decentralised oracles and ultra-light nodes.

This innovative architecture enables not only the seamless transfer of assets across different blockchains but also the associated state and data, a capability not commonly found in existing interoperability solutions. This approach ensures that LayerZero can offer a level of interoperability that is both deep (transferring state) and broad (across many blockchains), setting a new standard in the field.

LayerZero’s uniqueness is also evident in its flexible and developer-friendly design. It provides a high degree of customization, allowing developers to tailor specific aspects of the protocol, such as oracle selection and security parameters, to fit the needs of their DApps.

This flexibility is coupled with a commitment to maintaining a lightweight and efficient protocol, which is critical for scalability and user experience. LayerZero’s ability to simplify complex cross-chain interactions into a more user-friendly and accessible format positions it as a potentially transformative force in Web3, unlocking new possibilities for DApps and fostering a more interconnected and functional decentralised web.

What is the LayerZero Ecosystem?

Relayers

Relayers are components of the LayerZero protocol that actively participate in transmitting messages and data between different chains. Relayers are crucial for the effective and secure transmission of data and messages between different blockchains, helping to maintain the protocol’s decentralised, trustless, and efficient cross-chain communication capabilities.

Oracles

Oracles in the LayerZero protocol are specialised entities that provide essential services to ensure the integrity and reliability of information being transferred between different Web3 chains. They provide the necessary validation and verification of data, enabling seamless interactions between diverse blockchain networks and supporting the broader vision of interconnected and interoperable multichain ecosystems.

What is the ZRO Token?

The native token of LayerZero is ZRO which has not yet launched. Recently, a fake airdrop occurred, so it is advised that users exercise caution, and ensure they only get information regarding ZRO from official LayerZero communication channels.

LayerZero (ZRO) Tokenomics

How to Buy ZRO on Bitfinex?

How to buy ZRO with crypto

1. Log in to your Bitfinex account or sign up to create one.

2. Go to the Deposit page.

3. In the Cryptocurrencies section, choose the crypto you plan to buy ZRO with and generate a deposit address on the Exchange wallet.

4. Send the crypto to the generated deposit address.

5. Once the funds arrive in your wallet, you can trade them for ZRO. Learn how to trade on Bitfinex here.

How to buy ZRO with fiat

1. Log in to your Bitfinex account or sign up to create one.

2. You need to get full verification to be able to deposit fiat to your Bitfinex account. Learn about different verification levels here.

3. On the Deposit page, under the Bank Wire menu, choose the fiat currency of your deposit. There’s a minimum amount for fiat deposits on Bitfinex; learn more here.

4. Check your Bitfinex registered email for the wire details.

5. Send the funds.

6. Once the funds arrive in your wallet, you can use them to buy ZRO.

Also, we have Bitfinex on mobile, so you can easily buy ZRO currency while on-the-go.

[ AppStore]  [ Google Play]

LayerZero Community Channels

Website | Twitter | Discord | Medium

The post appeared first on Bitfinex blog.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.