0%

What is Aethir (ATH)?

12. 6. 2024 5 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

Aethir’s infrastructure addresses the inefficiencies of centralised cloud systems, which often suffer from high costs and underutilised GPU resources. By decentralising cloud gaming, Aethir can pool GPU power from underutilised hardware and allocate it where it is needed most, reducing latency and costs. This model not only enhances the gaming experience by providing low-latency GPU power, but also democratises access to high-end computing for gamers without expensive hardware. Aethir’s decentralised network supports AI operations, enabling complex tasks such as AI inference and the training of large language models.

The introduction of Aethir’s ATH token further integrates the community into the ecosystem, offering various utilities like transaction capabilities, governance rights, and rewards for node operators. The Aethir Cloud Drop campaign aims to distribute these tokens widely, promoting community ownership and participation. By decentralising cloud infrastructure, Aethir enhances security, efficiency, and scalability, positioning itself as a leader in the DePIN sector (Decentralised Physical Infrastructure Networks) and paving the way for the future of decentralised computing.

In addition to GPU services for AI and gaming, Aethir’s innovative use of decentralised cloud infrastructure provides robust solutions for cloud gaming. Traditional cloud gaming often relies on centralised servers that dedicate entire GPUs to single users, leading to inefficiencies. Aethir’s model ensures that processing power is dynamically allocated and sourced from the closest physical locations to users, thus minimising latency and improving performance. As the industry evolves, Aethir’s decentralised approach offers a scalable, cost-effective solution that supports the rapid growth of AI technology and the expanding cloud gaming market.

What is the ATH Token?

The ATH token is integral to the Aethir ecosystem, serving as both a utility and governance token. As the native cryptocurrency of Aethir, ATH facilitates a wide range of functions within the decentralised GPU-based cloud infrastructure. One of its primary roles is to reward participants who contribute to the network’s stability and efficiency. Node operators, known as Checkers, verify the quality of service and computational power provided by other nodes. These Checkers earn ATH tokens for maintaining high uptime and service standards, incentivizing them to ensure the network remains robust and reliable.

Beyond its role in rewarding network participants, the ATH token is crucial for transactions within the Aethir ecosystem. Users can spend ATH tokens to access GPU resources for AI and gaming applications, effectively monetizing the processing power provided by the network. This transactional use case ensures that the ecosystem remains self-sustaining, as the demand for GPU power drives the circulation of ATH tokens. Additionally, by using ATH tokens for payments, users benefit from streamlined transactions that avoid the complexities and fees associated with traditional financial systems.

The ATH token also grants governance rights to its holders, empowering the community to have a say in the development and future direction of the Aethir network. Token holders can participate in voting on key decisions, such as protocol upgrades, resource allocation, and other critical aspects of the network’s operations. This decentralised governance model ensures that the Aethir ecosystem remains community-driven and aligned with the interests of its users. By distributing decision-making power, Aethir fosters a more democratic and resilient infrastructure.

The ATH token plays a pivotal role in fostering innovation and growth within the Aethir ecosystem. The upcoming Aethir Cloud Drop campaign and Token Generation Event (TGE) aim to distribute ATH tokens to a broad audience, enhancing community engagement and promoting widespread adoption. As the network expands, the value and utility of ATH tokens are expected to grow, driven by the increasing demand for decentralised GPU resources in AI and gaming. This strategic distribution of tokens not only rewards early adopters but also helps to decentralise ownership, ensuring a diverse and vibrant community that supports the long-term success of the Aethir project.

ATH Tokenomics

How to buy ATH with crypto

1. Log in to your Bitfinex account or sign up to create one.

2. Go to the Deposit page.

3. In the Cryptocurrencies section, choose the crypto you plan to buy ATH with and generate a deposit address on the Exchange wallet.

4. Send the crypto to the generated deposit address.

5. Once the funds arrive in your wallet, you can trade them for ATH. Learn how to trade on Bitfinex here.

How to buy ATH with fiat

1. Log in to your Bitfinex account or sign up to create one.

2. You need to get full verification to be able to deposit fiat to your Bitfinex account. Learn about different verification levels here.

3. On the Deposit page, under the Bank Wire menu, choose the fiat currency of your deposit. There’s a minimum amount for fiat deposits on Bitfinex; learn more here.

4. Check your Bitfinex registered email for the wire details.

5. Send the funds.

6. Once the funds arrive in your wallet, you can use them to buy ATH.

Also, we have Bitfinex on mobile, so you can easily buy ATH currency while on-the-go.

[ AppStore]  [ Google Play]

Aethir Community Channels

Website | X (Twitter) | Discord | Youtube | LinkedIn

The post appeared first on Bitfinex blog.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.